Wysokie kwalifikacje drogą
do sukcesu zawodowego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5.3 formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)

Formy wsparcia

KURSY ZAWODOWE
  • Szkolenia energetyczne
  • Kursy w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego UDT
  • Kurs prawa jazdy Kat. C+E
  • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
  • Kurs operatora koparko-ładowarki kl III
KURSY DLA RZEMIEŚLNIKÓW

Kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji czeladnika lub mistrza w zawodzie

Dla kogo?

Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18 lat i więcej z obszaru 8 powiatów województwa świętokrzyskiego (kieleckiego, staszowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, opatowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, m. Kielce), które nie korzystały z tego samego typu wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS.
W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i pracujące.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE